کتابهای مفید برای طراحی شهری
 1  فرایند طراحی شهری(سید حسین بحرینی)
       2  تئوری شکل خوب شهر(کوین لینچ)                  
 سیمای شهر(کوین لینچ)                  
      پایدار شهر(هیلند براند فری) به سوی شکل 4
  تحلیل فضای شهری(بحرینی) 5               
                 قواعد و معیار های طراحی شهری( محمود توسلی) 6
            7  ساخت شهر در اقلیم گرم و خشک ایران(توسلی)
طراحی فضای شهری1و2(توسلی) 8
هنر هندسه(توسلی) 9
مبانی طراحی شهری(ترفسکی) 10
محیطهای پاسخده(بن بنتلی) 11
فضا،زمان،معماری(گیدئون) 12
کندوکاوی در تعریف طراحی شهری(گلکار) 13
مفهوم سکونت(شولتز) 14
شهرسازی واقعیات و تخیلات(شوای) 15
از شار تا شهر(سید محسن حبیبی) 16
سبک شناسی معماری ایران(پیرنیا) 17
معماری اسلامی(پیرنیا) 18
زیبایی شناسی در معماری(گروتر) 19
آفرینش نظریه معماری(جان لنگ) 20
تاریخ شکل شهر(جیمز موریس) 21
راهنمای طراحی فضای شهری در ایران(پاکزاد) 22
فضای شهری(راب کریر) 23
تئوری جدید درطراحی شهری(کریستوفر الکساندر) 24
روان شناسی محیط و کاربرد آن( مرتضوی) 25
تجدد فرا تجدد و پس از آن در شهرسازی_ بحرینی 26
طراحی شهرها(اموند بیکن) 27
گزیده منظر شهری(کالن) 28
29 تفسیر محیط به روش هرمنوتیک،سنتی،و ساختارگرایی_ موگروئر
معماری فرم فضا نظم(چینگ) 30
آشنایی با طراحی محیط و منظر(سازمان پارکها) 31
طراحی شهری در خیابانهای شهری_سازمان پارکها32
شهرسازی شهروندگرا(فرانسیس تیبالدز) 33
آفرینش محلات و مکانها در محیطهای انسان ساخت _چپ من34
معماری زمینه گرا(برولین) 35
مکتب اصفهان در شهرسازی(اهری) 36
طراحی فضای شهری(مدنی پور) 37
شهرسازی معاصر(اوستروفسکی) 38
انسان شناسی شهری(فکوهی) 39
شهر همچون چشم انداز(ترنر) 40
جامعه شناسی شهر(ممتاز) 41
معماری ایران(پوپ) 42
فارابی و سیر شهروندی در ایران(فلامکی) 43
آرمانشهر در اندیشه ایرانی (اصیل) 44
مبانی طراحی شهری در بخش مرکزی تهران(توسلی) 45
طراحی شهری در خیابان کارگر(توسلی) 46
مرمت شهری (حبیبی) 47
طراحی شهری در بافت قدیم شهر یزد_توسلی 48
باززنده سازی بناها و شهرهای تاریخی ایران(فلامکی) 49
مقدمه ای برتاریخ شهر و شهرنشینی در ایران(سلطانزاده) 50
فضاهای شهری در بافت های تاریخی ایران(سلطانزاده) 51
اغاز شهر نشینی در ایران _ کیانی
نخستین شهر(وایت هاوس) 53
به سوی شهرسازی انسانگرا(یار احمدی) 54
شکل گیری معماری در تجارب ایران و غرب(فلامکی) 55
نگرشی بر روند تهیه طرحهای تفصیلی در شهرسازی(نوریان) 56
تاریخ شهر (بنه ولو و.... ) 57
تاریخ معماری مدرن(بنه ولو) 58
+ نوشته شده در  شنبه دوازدهم آبان ۱۳۸۶ساعت 19:26  توسط شهرساز  |